top of page

REDICODIS maatregelen en compenserende software

REDICODIS maatregelen kaderen in het zorgbeleid van scholen. Het is de afkorting van remediëren, differentiëren, compenseren en dispenseren. Zo pakken ze het leesprobleem zelf maar ook de neveneffecten ervan aan.


 


Heb jij al gehoord van REDICODIS (of vroeger STICORDI) – maatregelen? Dit zijn maatregelen die kaderen in het zorgbeleid van scholen. Het staat voor remediëren, differentiëren, compenseren en dispenseren. Voor dyslexie komt dit erop neer dat de school in één of meerdere van deze domeinen maatregelen neemt om het leesprobleem en de mogelijke neveneffecten hiervan, aan te pakken. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat elke leerling, ongeacht de beperkingen, de lessen vlot kan volgen. Het gebruik van compenserende software past volledig binnen deze aanpak.

 
Compenserende software binnen REDICODIS

Het leesprobleem aanpakken:


  • Remediëren: de problemen verhelpen door die aspecten van het lezen die de leerling slecht of matig beheerst, verder te ontwikkelen. (Bijv. auditieve deelvaardigheden, klanktekenherkenning trainen, …)

  • Compenseren: uitgaan van de sterke kanten van de leesvaardigheid van de leerling en door middel van de verdere ontwikkeling de leesvaardigheid van de leerling verbeteren. (Bijv. een spellende lezer kan meestal heel goed auditief synthetiseren. Men kan deze vaardigheid benutten en het synthetiseren van grotere woorddelen (klankgroepen) trainen in functie van het stimuleren van de directe woordherkenning.)


Neveneffecten van het leesprobleem beperken:


  • Stimuleren: bevorderen van de leesmotivatie en vergroten van de motivatie voor studeren door te werken aan het leergedrag en de werk- en studiehouding van de leerling. (Bijv. via zelfinstructietraining: ‘leren leren’.)

  • Dispenseren: maatregelen nemen om activiteiten waarbij lezen een rol speelt, op een andere manier vorm te geven, te vermijden en/of te vergemakkelijken. (Bijv. mondeling examen i.p.v. schriftelijk, meer tijd voor examens, aangepaste dictees, geen punten aftrekken voor spelfouten in andere opdrachten, gebruik van compenserende software toelaten, …)


Compenserende software ondersteunt UDL

Binnen ons onderwijs hoor je meer en meer de term UDL, Universal Design for Learning. Universal Design komt oorspronkelijk uit de architectuur. Om aan dit principe te voldoen moeten gebouwen zo ontworpen worden dat een zo divers mogelijk publiek het gebouw kan gebruiken. Toegankelijkheid dus, in de breedst mogelijke zin van het woord.


Binnen het onderwijs staat UDL voor flexibiliteit en het voorzien van alternatieven om tegemoet te komen aan de verschillende noden, leerstijlen en voorkeuren van iedere leerling. Meer informatie is onder andere terug te vinden op de website van het departement Onderwijs.


Onze hulpmiddelen ondersteunen de principes van UDL door gedrukt en digitaal materiaal beschikbaar te maken voor iedereen, ook voor mensen met een leerprobleem. Onze compenserende software ondersteunt een multisensoriële benadering.


Het in 2015 ingevoerde M-decreet dat kinderen met een beperking zoveel mogelijk moest laten integreren in het reguliere onderwijs werd door de nieuwe Vlaamse regering geschrapt en wordt vervangen door een begeleidingsdecreet voor zorgnoden. Het principe van inclusief onderwijs blijft een mooi gegeven, maar nu is gehoor gegeven aan de groeiende vraag om de ondersteuning van zowel leerling als leerkracht sneller, efficiënter en meer op maat te organiseren. Deze nieuwe wending doet geen afbreuk aan de inzetbaarheid van onze hulpmiddelen in zowel het reguliere onderwijs als in het bijzondere onderwijs.

コメント


bottom of page